Eljárásrend

 

Bevezető

Ezen dokumentumot azért készítettük, mert Magyarország Kormánya úgy döntött (1102/2020 (III.14.) Korm.határozat), hogy a köznevelésben, átmeneti jelleggel, egy új jogintézményt vezet be, a tantermen kívüli digitális munkarendet.

 

Most eltűnik az iskola falai közül majd mindkét főszereplő, a tanár és a diák, sőt eltűnnek maguk a falak is, mindezt úgy, hogy a nevelés és tudásátadás célja, valamint a számonkérés kötelezettsége megmarad.

Ebben a merőben új helyzetben alapjaiban kellett végig gondolnunk a kihívásokat, rendszereznünk az eddigi tapasztalatainkat.

 • A hagyományos, frontális előadás-jelleggel megtartott órák digitalizálása a helyzetből fakadóan nem működhet, éppen a személyes kontroll hiánya miatt. Nem tudjuk, hogy a gyerek a gép előtt ül-e, vagy ha ott is ül, mit csinál.
  A teljes osztály videókonferencia-beszélgetése technikailag valószínűleg még a nagysebességű internet-elérhetőséggel rendelkező helyeken sem működőképes, sávszélesség problémák miatt.
  További problémaként jelentkezik, amennyiben a diáknak nincsen infrastrukturális háttere (internet, eszköz), vagy egy időben több gyerek használná egyszerre ugyanazt a gépet.
 • Természetesnek tűnhetne számonkérés esetén a tesztek íratása, de ahogy a kontroll hiánya az előadás kapcsán is problémát okoz, úgy itt ez tapasztalataink alapján fokozottan jelenik meg. Nyilván a tesztek nem vethetőek el teljesen, szerepük is lehet az új helyzetben, de teljesen más funkcióval és keretekkel. Világos, hogy a szokásos stratégiák és módszerek nem működnek majd, vagy a jelenleginek csupán részleges, esetleges hatékonyságával.

A digitális oktatás nem azonos a digitalizált oktatással. A diákok, a tanárok, a fenntartó számára a biztonságot adó kereteket ezen túl nem a hagyományos formák, hanem az együttműködés képes biztosítani. Ezt a közeget kell megteremteni, ezért fontos, hogy új szabályainkat közösen hozzuk létre és azokat mindannyian be is tartsuk. A tanár-diák-szülő együttműködése is fontosabbá válik, mint valaha, a megszokott rutin megszűnése miatt.

A tanári szerep átalakul, a tudás birtokosa, átadója és számonkérője helyett a tanár a tanulási tananyagtartalmakat határozza meg és segít azok feldolgozásában, megoldásában és lépéseket mutat azok gyakorlásában, megmutatja, hogy az elméleti ismereteket hogyan tudja a gyakorlatban megvalósítani. Szakgimnázium lévén (informatika, egészségügy, sport ágazatban) biztosítanunk kell tanulóink számára a gyakorlati órák tananyagtartalmának elsajátítását. Mindezeket projekttervek elkészítésével (előremutatva a jövő év programtervére) kívánjuk megvalósítani.

A nappali és a felnőttoktatásban részt vevő diákok szerepe is átalakul. Befogadóból aktív szereplővé kell válnia a tanulás folyamatában. Tehát a diák feladata nem csak a memorizálás, hanem az információ megszerzése is.

Az oktatás fóruma a virtuális osztályterem lesz.

A tanárok meghatározott idősávban (amely megegyezik a hivatalos órarend időpontjaival) a diákok rendelkezésére állnak online konzultáció céljára. Egyéb, kevésbé sürgős kérdésekre írásban, napi rendszerességgel reagálnak a pedagógusok (reggel nyolc órától délután négy óráig). Az idősávok betartására a napi rutin kialakítása és (mind a diák, mind a tanár számára) a nyugodt munkavégzés miatt van szükség. Prioritási szinteket be kell állítanunk az első hét során (kiemelve az érettségire és szakmai vizsgára készülő tanulóinkat).

A későbbiek folyamán lehetőségeinkhez képest a virtuális keretrendszer működtetéséhez videós segédanyagot osztunk meg a diákokkal, részben felhasználva a már meglévő, az interneten található hiteles oktatóvideókat, illetve ahol szükséges, saját szakmai anyagot készítünk (különösen a felnőttoktatásra vonatkoztatva). Ezt az interneten elérhetővé tesszük, ezzel is segítve egymás munkáját. Ezáltal tudjuk az eddig összegyűjtött tudásunkat megosztani a kollégákkal, segíteni őket az átállásban a személyes kontaktus minimalizálásával. Ezzel párhuzamosan javasoljuk a 60 év feletti munkavállalók kizárólagos otthoni munkavégzését.

Értékelés módjai

A pedagógusok szaktárgyaik jellegéből adódóan maguk döntik el, hogy az általuk online tanított tananyagot hogyan értékelik, milyen módon kérik számon. Havonta kettő, de legalább egy osztályzatot adnak tanítványaiknak.

Operatív munkacsoport tagja

Sinkóné Szrenka Anikó, igazgató

Vajda Andrea, igazgató helyettes

Kalóz Erika, igazgató helyettes

Major Krisztina Katalin, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, BECS vezetője

Dovicsin Attila, rendszergazda, informatikus tanár

A benntartózkodás rendjét/ működési rendjét 1102/2020 (III.14.) Korm.határozat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi miniszteri határozata és a Salgótarjáni Szakképzési Centrum főigazgatójának utasítása határozza meg.

Operatív lépések

A tanév hátralévő részét három részre érdemes bontani.

 1. Előkészítés (03.16-03.20): célkitűzések meghatározása, tudásmegosztás, virtuális környezet, keretrendszer kiterjesztése, tájékoztatás. A Kréta napló (hiányzás, értékelés, tanórai haladási napló) kormányzati utasításnak megfelelő kezelése. A tanulók folyamatos, hiteles, etikus tájékoztatása és a felelős állampolgári magatartásra való felszólítása.
 2. Első szakasz (03.23-04.08): a rendszer működtetése (prioritásban a végzős évfolyamok), a klinikai gyakorlatok teljesítésére vonatkozó egyeztetések a duális képzésben résztvevő partnerintézményekkel, Iparkamarával, a vizsgákhoz kapcsolódó közösségi szolgálat rögzítése és pontos dokumentációja. A gyakorlati naplók előkészítése, a megvalósulások rögzítése.
 3. Második szakasz (04.15-06.15 év vége): a rendszer működtetése, amennyiben szükséges (már a végzős évfolyam nélkül, várva az utasításokat az érettségire, komplex szakmai vizsgákra vonatkozóan), folyamatos felkészülés, a dokumentáció elkészítése a törvényi előírásoknak és a várható változásoknak megfelelően, az összefüggő nyári gyakorlatok megszervezése.

1. nap (szombat, 03.14)

Hiteles tájékoztatás:

 • A tanulók, szülők, alkalmazottak (honlapon kiemelt hírként)
 • Közalkalmazottak (saját intézményi Facebook csoport és Kréta napló)

2. nap (hétfő, 03. 16)

Az Oktatási Hivatal részletes iránymutatása alapján a következőket valósítjuk meg:

 • Az érintett diákok otthontanulási, infrastrukturális lehetőségeinek felmérése
 • A pedagógusok digitális kompetenciájának, otthoni és iskolai munkakörülményeinek segítése
 • A hátralévő tananyag mennyiségének és jellegének, az ehhez kapcsolódó módszertani igények felmérése az aktuális helyzetnek megfelelően.
 • Tanárok és a diákok munkarendjének és képzésének kialakítása és ajánlás megfogalmazása a szülők és diákok felé.
 • Iskolában hagyott tanszerek átvételének megszervezése és lebonyolítása.
 • A Kréta Házifeladatok menüpontján keresztül projektfeladatok, gyakorló feladatok, házi feladatok kiadása, eÜgyintézés – üzenetküldés funkció segítségével folyamatos tanulási alapot biztosít a továbbhaladás érdekében.
 • Oktatóvideók letöltése és az informatikai munkaközösséggel való együttműködés (Google Classroom használata).

3. nap (kedd, 03.17)

Egyeztetés a gyakorlati, duális képzőhelyekkel és az Intézmény képzési jellegét figyelembe véve lehetőséget biztosítani tanulóink számára az önkéntes segítségnyújtást (kórház, szociális otthon).

Ennek érdekében folyamatos kapcsolattartás a képzőhelyek vezetőivel, biztosítva tanulóink számára a járványügyi előírásoknak megfelelő, szabályokat betartó gyakorlati helyszínt (szociális helységek, öltözők, étkezők)

Tanulás otthon a felrakott videókból: online platform kialakítása, (iskolai csoport), osztálycsoportok létrehozása, classroom bemutatása, gyakorlás.

4. nap (szerda, 03.18)

Munkaközösségi megbeszélések online formában, az aktualitásoknak megfelelően.

A tantárgyak nevesítése, mely évfolyamokon, milyen témakörök vannak, kik tanítják

A tananyag szakaszainak meghatározása és koordinálása a célkitűzésekkel (érettségire, szakmai vizsgára kiemelten fókuszálva), munkaformák hozzárendelése.

Csoportmeghajtók létrehozása (tantárgyi és évfolyamszintű bontással).

5. nap (csütörtök, 03.19)

Tanulás otthon a felrakott videókból: munkaformák a gyakorlatban, ahol már előre készítik a saját feladataikat a tanárok (fogalmazás cikkfeldolgozás, multimédiás tartalom feldolgozása, TKV részlet feldolgozás, prezentáció készítés, vázlatkészítés (szófelhő, tesztek)

6. nap (péntek, 03.20)

Feladatok kidolgozása hétfőre (otthoni munkavégzés).

 Javasolt napi munkarend

Tanári:

 • 8:00-14:00 törzsidő, szükség esetén az iskolában
 • 10:00-14:00 tanári csoportos és egyéni feladatkészítés
 • 14:00-16:00 szabad munkaidőbeosztás (kérdések megválaszolása, számonkérések visszajelzésének küldése)

Diák:

 • 8:00-14.00 feladatok megjelenése, órai tananyagtartalmak órarend szerinti elérése, fix konzultációs idő a szaktanárral, a tanulási folyamat további lépéseinek egyeztetése

 

 

Melléklet

Ennek érdekében március 17-én a minden diák számára elérhető osztály facebook csoportban elhelyeztük az alábbi mellékletet, hogy megkönnyítsük a helyes időbeosztás kialakítását számukra.

TUDNIVALÓK DIÁKOKNAK

 1. 8.00 és 16.00 óra között MINDEN HÉTKÖZNAP (tanítási napokon) tájékozódjál a közösen használt online felületeken (Facebook csoport, Google Classroom, Kréta)
 2. Ugyanebben az idősávban kereshetitek tanáraitokat.
 3. Az eddig használt órarend érvényben van.
 4. Tananyagot, feladatokat, teszteket és értékelést órarend szerint fogtok kapni.
 5. A kapott anyagok és információk feldolgozása egyéni időbeosztásod szerint történjen.
 6. Határidőket tartsátok be! Ne torlódjanak fel a feladataitok. (egyszerre sok lesz, és nem fogjátok tudni megoldani őket)
 7. Az értékelés folyamatos, jegyeket is fogtok kapni, hiszen nem tudjuk, meddig tart ez a rendkívüli helyzet. A tantárgyi követelményeket teljesítenetek kell, hiszen csak így lesz érvényes a tanév.
 8. A tanításra és tanulásra létrehozott online felületeket NE használjátok magánjellegű kommunikációra.
 9. Az alapvető illemszabályok és netikett betartását kérjük.

 

Balassagyarmat, 2020.03.18.


Letölthető dokumentumok:

Tantermen kívüli digitális munkarend a bejegyzés szövege PDF formátumban